Algemene Voorwaarden

CleanLight | www.cleanlighthoreca.com

Clean Greens B.V te Wageningen

Artikel 1. ALGEMEEN

1. De prijzen en prijsopgaven, voorkomende in de prijscouranten, circulaires, advertenties, brieven, website of waarin ook, zijn steeds vrijblijvend. Dit geldt eveneens voor door Clean Greens B.V
aangenomen bestellingen, tenzij nadien door Clean Greens B.V de prijs schriftelijk is bevestigd.

2. Levering vindt steeds plaats tegen de prijzen geldende op de dag van levering.

3. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., door Clean Greens B.V verstrekt in
catalogi, circulaires of anderszins, zijn voor Clean Greens B.V niet bindend. Zij zijn
slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen Clean Greens B.V
aanbiedt. Afwijkingen geven de afnemer/opdrachtgever niet het recht de
ontvangst of de betaling der goederen te weigeren of enigerlei vergoeding van
Clean Greens B.V te verlangen.

4. Toezending van catalogi en/of prijslijsten verplicht Clean Greens B.V niet tot levering.

5. Overeenkomsten door bemiddeling van tussenpersonen tot stand gekomen zijn voor
afnemer/opdrachtgever steeds bindend, voor Clean Greens B.V evenwel eerst dan wanneer
Clean Greens B.V de overeenkomsten schriftelijk heeft bevestigd. Het toezenden van de
factuur is eveneens als een schriftelijke bevestiging te beschouwen.

6. Eventuele inkoopvoorwaarden van de afnemer/opdrachtgever gelden slechts in zoverre deze
in overeenstemming zijn met de voorwaarden, voorwaarden in de prijscouranten,
catalogi en/of circulaires en met de afzonderlijk, in afwijking van deze
voorwaarden, door Clean Greens B.V met de afnemer/opdrachtgever van geval tot geval
overeengekomen voorwaarden.

7. Het doen van bestellingen houdt erkenning in van toepasselijkheid van deze voorwaarde.

Artikel 2. BETALING

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling zonder enige aftrek te
geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

2. Betaling dient te geschieden door storting of overschrijving op de bankrekening bij:

a. Rabobank te Nijmegen rekeningnummer NL14 RABO 0132 7563 31

b. IBAN / SEPA no: NL14 RABO 0132 7563 31

3. In geval van niet betaling van een opeisbaar bedrag, van schorsing van betaling, aanvraag tot
surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de zaken van de
afnemer/opdrachtgever of indien op dienst roerende of onroerende goederen
beslag wordt gelegd, heeft Clean Greens B.V het recht nog uit te voeren orders, of
datgene wat op die datum nog moet worden geleverd, zonder meer en zonder dat
enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, te annuleren en de nog niet
betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd het recht van Clean Greens B.V om
vergoeding te verlangen voor eventueel verlies, dat door een en ander voor Clean 
Greens B.V mocht zijn ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering welke Clean Greens B.V
op afnemer/opdrachtgever heeft, geheel en direct opeisbaar.

4. Alle kosten, die Clean Greens B.V ter incassering van de vordering moet maken, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, de laatste te bepalen op 12 % van het gefixeerde
gefactureerde bedrag, zijn voor rekening van de afnemer/opdrachtgever.

Artikel 3.
EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Zonder medewerking van Clean Greens B.V  is afnemer/opdrachtgever voor betaling niet bevoegd geleverde goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen en
blijft Clean Greens B.V eigenaar daarvan. Bij overtreding is de koopprijs terstond ten
volle opeisbaar.

2. Indien dezelfde soort goederen door Clean Greens B.V geleverd, waarvan één of meer facturen onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij afnemer/opdrachtgever nog aanwezige goederen van
dezelfde soort als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door
afnemer/opdrachtgever.

3. Voor het geval de afnemer/opdrachtgever heeft aangetoond dat een deel van de door Clean Greens B.V
geleverde goederen wel is betaald, draagt hij deze reeds nu aan Clean Greens B.V in
eigendom tot zekerheid over in verband met zijn overige betalingsverplichtingen
jegens Clean Greens B.V.

4. De afnemer/opdrachtgever verplicht zich nu voor alsdan zijn vorderingen, ontstaan
uit doorleveringen van de goederen of andere hoofde, waaronder natrekking, tot
zekerheid voor nakoming van zijn verplichtingen aan de Clean Greens B.V in eigendom
tot zekerheid te cederen op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag.

Artikel 4. LEVERING

1. Leveringen geschieden franco op locatie in Nederland.

2. De goederen reizen voor rekening en risico van Clean Greens B.V naar afgesproken locatie binnen
Nederland. Bij aflevering van goederen wordt tevens het risico overgedragen aan
afnemer/opdrachtgever.

3. Voor locaties buiten Nederland reizen goederen voor rekening en risico van afnemer/opdrachtgever.

4. Clean Greens B.V behoudt zich te allen tijde het recht voor de bestelde goederen met bestemming buiten Nederland, zonder opgave van redenen, voor verzending volledige betaling te
verlangen.

5. Ten opzichte van opgegeven of overeengekomen leveringstijden geldt, dat zij slechts bij benadering
door Clean Greens B.V worden vermeld.

6. Ofschoon steeds getracht wordt de levertijden zoveel mogelijk na te komen, is Clean Greens B.V niet
aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Zodanige overschrijding
geeft de afnemer/opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der
goederen te weigeren, noch enigerlei vergoeding van Clean Greens B.V te verlangen.

7. Indien zich buiten de wil van Clean Greens B.V om door omstandigheden, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke
omstandigheden van dien aard zijn, dat van Clean Greens B.V redelijkerwijs geen
naleving van de overeenkomst kan worden gevergd, heeft Clean Greens B.V het recht de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat Clean Greens B.V
tegenover de wederpartij tot enige schadevergoeding is gehouden. Het in dit lid
bepaalde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen
bij fabrieken, importeurs of andere vaste leveranciers van wie Clean Greens B.V de
goederen doorgaans betrekt.

Artikel 5. RECLAMES

Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze Clean Greens B.V schriftelijk bereiken binnen 8 dagen na levering van de betreffende goederen. De reclame dient,
teneinde Clean Greens B.V een zo juist mogelijk beeld te kunnen vormen, schriftelijk
te geschieden onder zo nauwkeurig mogelijke opgave van de aard en de grond van
de klachten. Ingeval van reclame(s) is afnemer/opdrachtgever verplicht de
instructies van Clean Greens B.V op te volgen. Mocht Clean Greens B.V de klacht(en) gegrond
achten dan verplicht Clean Greens B.V zich tot het alsnog juist leveren van de
prestatie c.q. crediteren tot het bedrag van de geleverde prestatie.

Artikel 6. PRIJZEN

Alle door Clean Greens B.V genoteerde prijzen zijn exclusief B.T.W. voor levering binnen Nederland, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. GARANTIE

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de UV lampen en het armatuur. Tenzij anders vermeld geldt voor
het armatuur een garantieperiode van 12 maanden, en op UV lampen 8 dagen na
levering. Wanneer het product wordt gemodificeerd, komt de garantie op het
geheel te vervallen.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

In geval van eventuele schade, in de breedste zin van het woord, door toedoen van door Clean Greens B.V
geleverde producten, acht Clean Greens B.V zich alleen aansprakelijk wegens door
afnemer/opdrachtgever geleden directe schade aan de geleverde producten beperkt
tot de factuurwaarde van het geleverde met een maximum van € 25.000,- per
gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met eenzelfde oorzaak.

Voor schade aan mens, dier of gewas tengevolge van het onnodig blootstaan aan uv-straling door
storing aan stroom, software of anderszins neemt Clean Greens B.V geen enkele
aansprakelijkheid.

Artikel 9. GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten met Clean Greens B.V is Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit de
overeenkomsten voortvloeiende of daarmede verband houdende, zullen worden
beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen.